OPŠTE ODREDBE I USLOVI

  1. MiQ5 d.o.o. (u daljem tekstu„najmodavac”) iznajmljuje korisniku usluga (u daljem tekstu“najmoprimac”), sa generalijama kao naprednjoj strani ugovora,vozilo pod sledećim uslovima:

I

-da najmoprimac svojeručno potpisuje ugovor o najmu i time se saglašava sa odredbama ugovora;

– da cene i ostale uslove iznajmljivanja vozila prihvata kao sastavni deo ovog ugovora;

– da ima najmanje 23 godine starosti i važeću vozačku dozvolu minimum 3 godine;

– da vozilom upravlja sam ili lice koje najmodavac za to ovlasti pod uslovom da lice ima najmanje 23 godine starosti i važeću vozačku dozvolu minimum 3 godine a da je od strane najmodavca upisan u rubriku „dodatni vozač“;

– da prima vozilo u ispravnom stanju sa pripadajućom opremom, dokumentima i ključem;

– da iznajmljeno vozilo vrati u ugovorenom roku ili ranije, na zahtev najmodavca;

– da za produženje ugovorenog perioda korišćenja vozila traži saglasnost najmodavca najmanje 48 sati pre isteka ugovorenog roka vraćanja vozila, a u suprotnom će se smatrati da je najmoprimac protivpravno prisvojio vozilo;

– da, ukoliko za vreme korišćenja pokvari brojač kilometara, odmah obustavi vožnju i o kvaru brojača odmah obavesti najmodavca;

– da, ukoliko se prilikom vraćanja vozila ustanovi da je brojač kilometara oštećen, plati najmodavcu iznos troškova za 500km za svaki dan korišćenja vozila;

– da vozilo uredno održava i čuva za vreme korišćenja;

– da iznajmljeno vozilo ne koristi:

  1. a) pod uticajem alkohola, droga i drugih opojnih sredstava,
  2. b) u protivzakonite svrhe (izvršenje krivičnih dela, carinskih prekršaja i dr.),
  3. c) za obuku vozača ili za učešće u motosportskim ili drugim priredbama,
  4. d) za prevoz putnika i robe uz nadoknadu,
  5. e) za davanje časova vožnje, vožnju uz pratnju,
  6. f) za prevoz ili vuču drugih vozila, prikolica ili njihovih delova,
  7. g) za prevoz zapaljive i/ili opasne robe, otrovnih, štetnih i/ili radioaktivnih proizvoda ili robe koja krši trenutne zakonske odredbe (pod uslovom da vas takvo izuzeće ne sprečava u zadovoljavanju svakodnevnih potreba koje ne krše primenljive zakone i čiji prevoz odgovara normalnoj upotrebi iznajmljenog vozila),
  8. h) za sve ostale upotrebe izvan upotreba u skladu sa ugovorom;

– da vozilo koristi samo za sopstvene potrebe, ne iznajmljuje ga ili posuđuje trećim licima;

– da iznajmljeno vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dovzoljene nosivosti;

– da iznajmljenim vozilom ne prelazi granicu Srbije bez dozvole najmodavca;

– da bez dozvole najmodavca ne vrši nikakvu promenu delova, sklopova ili uređaja na vozilu;

– da odmah i bez odlaganja obavesti najmodavca ukoliko se na komandnom displeju ili bord kompjuteru u iznajmljenom vozilu upali bilo koja upozoravajuća lampica;

– da sam snosi troškove utrošenog goriva i pri vraćanju vozila vrati istu količinu goriva kao što je i preuzeo;

– da ključ i dokumenta vozila nosi sa sobom i nikada ne ostavlja u vozilu;

– da snosi eventualno nastale troškove gubitka ili kvara ključa u vrednosti izrade novog ključa u ovlašćenom servisu;

– da obavesti najmodavca o svim prekršajima koje je načinio prilikom korišćenja vozila najkasnije na dan vraćanja vozila i najmodavcu preda sve isprave o prekršajima, kao i da plati sve kazne koje su nastale usled nepropisnog korišćenja vozila, uključujući i kazne za nepropisno parkiranje; 

II

Ogreši li se najmoprimac o bilo koju odredbu i uslov iz tačke I ovog ugovora, obavezuje se da će najmodavcu nadoknaditi celokupnu štetu koja bi iz toga proizašla, a čiji će obim utvrditi najmodavac 

III

Najmoprimac se obavezuje da će najmodavcu na njegov prvi zahtev, odmah:

-platiti iznos za dnevni najam i pređenu kilometražu za iznajmljeno vozilo, kao i ostale troškove koji se zaračunavaju za korišćenje vozila po važećem cenovniku;

– platiti iznose novčanih kazni izrečenih protiv najmoprimca ili na ime vozila a u vezi korišćenja vozila za vreme trajanja najma prouzrokovane krivicom najmoprimca (kršenje saobraćajnih propisa) ukoliko najmodavcu ne priloži dokaz o izmirenim potraživanjima;

– platiti troškove nastale zbog sudske naplate potraživanja najmodavca; 

IV

U slučaju neizmirenih troškova najma u određenom roku, najmodavac ima pravo da naplati zakonsku kamatu na iznos duga. U slučaju neizmirenih troškova nastalih ovim ugovorom, najmodavac ima pravo pokrenuti sudski postupak protiv najmoprimca, a radi naplate potraživanja. 

V

Sva vozila najmodavca osigurana su kasko bez učešća u šteti. Najmodavac zadržava pravo nepokretanja kasko osiguranja u slučaju manjih oštećenja (ogrebotine, udarci branika, polomljeni retrovizor i slično). Najmoprimac, u takvim vrstama oštećenja, učestvuje 100% u šteti prouzrokovanoj isključivo svojom krivicom ili nepažnjom, kao i nesavesnim držanjem vozila za vreme korišćenja, u visini depozita, a čija visina se utvrđuje u zavisnosti od vrste vozila i dužine trajanja najma. Ukoliko se dokaže da nema njegove krivice, isti nema učešća u šteti. Najmoprimac je odgovoran za štetu nastalu zbog nekorišćenja (stajanja) vozila za sve vreme popravke, ukoliko je do oštećenja vozila došlo krivicom najmoprimca.

Policijski zapisnik u slučaju bilo kakve vrste štete, odnosno krađe, JE OBAVEZAN.

Bez policijskog zapisnika pun iznos štete odnosno krađe, biće naplaćen od najmoprimca bez obzira na potpuno osiguranje i na to da li najmoprimac ima ili nema saznanja o načinu nastanka štete odnosno krađe.

Osiguranje od krađe se neće priznati u slučaju da je prilikom iste vozilo bilo otključano ili je ključ bio ostavljen u bravi. U slučaju krađe najmoprimac je dužan da dokumenta i ključeve dostavi najmodavcu, u suprotnom je odgovaran za ovaj vid štete u visini od 100% vrednosti vozila.

Osiguranje ne pokriva oštećenje guma, felni i donjeg postrojenja vozila ako do oštećenja nije došlo prilikom saobraćajnog udesa, kao ni oštećenje motora nastalo usled nedostatka ulja.